HASIČI Jaslovské Bohunice

Kto tvorí kolektív hasičov v Jaslovských Bohuniciach?

DHZ Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor  je občianske združenie, pracujúce na úseku požiarnej ochrany, výchovy detí, mládeže a organizovaní spoločenských podujatí. Členom DHZ môže byť ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov.

Krúžok mladých hasičov

Kolektív mladých hasičov bol založený začiatkom roku 2021, kedy do zboru prišli prvé deti. Deťom postupne vytvárame svoje vlastné zázemie a podmienky ako pre športový rozvoj tak aj pre rozvoj hasičského remesla.

DHZO Jaslovské Bohunice

Dobrovoľný hasičský zbor obce je hasičská jednotka, ktorú zriaďuje obec v zmysle ustanovenia § 33 odsek 1 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Každá obec s počtom obyvateľov nad 500 musí mať zriadenú hasičskú jednotku na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a so záchrannými prácami. Členovia DHZO musia mať minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a predovšetkým zdravotne spôsobilí na vykonávanie týchto činností.

Najnovšie články o hasičoch z J. Bohuníc

Prečítajte si ako prví, čo sa za poslednú dobu u nás stalo

Naša lezecká skupina vykonala rizikové spílenie nebezpečného stromu na rybníku, ktorý visel nad chodníkom. Vďaka veľkej podpore obce naši hasiči disponujú všetkými potrebnými školeniami na túto činnosť. Veliteľ lezeckej skupiny vytvoril istenie a bezpečný pracovný priestor pre hasičov a postupne za pomoci lezeckej techniky bol strom bezpečne...

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme vykonali výcvik zameraný na používanie "D-éčkového" systému v budovách a v prírodnom prostredí. Vyskúšali sme si nové vylepšenia a zároveň sme si zmerali aj funkčnosť týchto vylepšení. Pri prvom výcviku sme testovali napojenie "D" hadíc na hadicu rýchleho zásahu z Tatry 815 a tlakové straty na tomto vedení. Pri...

V rámci zdokonaľovacej prípravy sme sa zamerali na prácu s ručnými hasiacimi prístrojmi. Počas teoretickej časti sme si zopakovali účinky hasiacich látok, možnosti ich použitia a správne používanie hasiacich prístrojov ako aj ich pravidelnú prehliadku a odbornú kontrolu. Po teórii nasledovala praktická časť pod vedením veliteľa družstva Mareka,...

Po štvrť ročnej prestávke sme sa zúčastnili prvej našej "Školovice" v priestoroch Základnej školy v Bučanoch. Trať zo siedmimi stanoviskami (zapájanie sacieho vedenia, spájanie technických prostriedkov, viazanie uzlov, preskok cez priekopu, štafeta dvojíc, zhadzovanie kolkov s hadicami a určovanie technických prostriedkov) boli porozdeľované na...