Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice

V novembri roku 1924 vznikol Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovce a Dobrovoľný hasičský zbor Bohunice. Zbory mali v Bohuniciach pôvodne 21 členov a v Jaslovciach 15 členov. V roku 1958 sa obe obce spojili a od vtedy náš zbor nesie názov Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice, ktorého súčasťou je 45 členiek a členov.

Výročná členská schôdza DHZ Jaslovské Bohunice 2023
Výročná členská schôdza DHZ Jaslovské Bohunice 2023

História Dobrovoľného hasičského zboru Jaslovské Bohunice

Predchodcom dnešnej podoby Dobrovoľných hasičských zborov - DHZ, bola Zemská hasičská jednotka - ZHJ, ktorá vznikla v roku 1922 v Trenčíne na celoštátnom zjazde dobrovoľného hasičstva. ZHJ mala svoje sídlo v Martine, kde na jej základoch vzniklo 12 okresných hasičských jednôt - OHJ, z ktorých následne vznikali miestne organizácie.

Ako sme písali vyššie, vznik nášho zboru sa traduje do roku 1924, kedy obec tvorili dve samostatné časti. Oba tieto zbory mali svoju vlastnú organizačnú štruktúru no predovšetkým to vždy boli ľudia, ktorým nebolo ľahostajné svoje okolie, ľudia a obec. Dobrovoľníci sa okrem hasičskej práce venovali aj organizovaniu kultúrneho života obyvateľov v obci či na priľahlých lúkach a miestnom ihrisku vykonávali obvodové cvičenia DHZ z okolitých obcí. Za dlhoročnú prácu v DHZ boli prví členovia prostredníctvom ZHJ odmenení. Za 25 ročnú prácu v hasičstve získal Anton Krištofík bronzový záslužný kríž a za 10 ročnú prácu v hasičstve boli odmenení členovia DHZ Jaslovce páni František Gajarský, František Krištofík, Pavel Lehen, Jozef Malovec, František Pašek a Karol Sýkora. V roku 1973 členovia zboru pod vedením Antona Bohunického začali svojpomocne stavať požiarnu zbrojnicu. Neskôr v roku 1985 DHZ dostal prvú automobilovú striekačku Škoda 706 RTHP od Požiarneho útvaru Elektrárne Bohunice. Postupom času sa technika obnovovala a v roku 1933 darovala Hlavná správa požiarnej ochrany Slovenskej republiky vynovenú a mladšiu verziu cisternovej automobilovej striekačky Škoda 706 RTHP. Nezabúdalo sa ani na zázemie hasičov a preto v roku 2002 prišla prvá rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. V roku 2001 prišla v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi povinnosť vytvoriť Obecný hasičský zbor - OHZ, predchodcu dnešného Dobrovoľného hasičského zboru obce - DHZO. Od tej doby sa začali hasiči deliť na výjazdovú jednotku a občianske združenie. Od tohto roku sa nakupovala technika, ktorá bola vo vlastníctve obce a teda vo vlastníctve DHZO. O ďalšom pokračovaní histórie Bohunických hasičov sa viac dočítate v rubrike Dobrovoľný hasičský zbor obce.

Velitelia DHZ

Prvé roky vývoja činnosti DHZ v Jaslovciach a Bohuniciach boli poznačené striedaním svojich členov vo funkcii veliteľov. V Bohuniciach to boli postupne Ladislav Rumanovič, Jozef Miklošovič a Jozef Valovič. V Jaslovciach to boli Jozef Valovič - Kadlec, Jozef Valovič - Hostinský, Ján Valovič a Šimon Valovič, ktorý od roku 1946 prevzal vedenie oboch DHZ. V začiatkoch formovania bola dnešná funkcia predsedu zlúčená a spravidla ju vykonával veliteľ DHZ. 


História veliteľov DHZ

Šimon Valovič r. 1946 - 1953 - veliteľ DHZ Bohunice aj DHZ Jaslovce
Fantišek Valovič r. 1953 - 1955 - veliteľ DHZ Bohunice aj DHZ Jaslovce
Dominik Michalička r. 1955 - 1957 - veliteľ DHZ Bohunice aj DHZ Jaslovce
Anton Bohunický r. 1957 - 1974 - veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice
Štefan Schmid r. 1974 - 1981 - veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice
Marián Gajarský r. 1981- 2000 - veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice
Peter Slivensky r. 2000 - 2020 - veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice
Milan Havrlent r. 2020 - súčasnosť - veliteľ DHZ Jaslovské Bohunice

Zloženie výboru DHZ pre roky 2021 - 2026

Martin Benovič - Predseda DHZ
Daniela Benovičová - podpredseda DHZ / organizačný referent DHZ
Milan Havrlent - veliteľ DHZ
Marek Šimko - referent prevencie DHZ
Josef Plevza - tajomník DHZ
Miroslav Gajarský - pokladník DHZ
Renáta Havrlent Lecová - referent mládeže DHZ
Maroš Nádaský - strojník DHZ
Renáta Havrlent Lecová - referentka žien DHZ
Miloš Rapant - referent pre výchovnú prácu DHZ
Emil Michalica - referent cirkevných záležitostí
Miroslav Klč - predseda revíznej komisie DHZ
Peter Junas - prvý člen revíznej komisie DHZ
Oliver Lackovič - druhý člen revíznej komisie DHZ