Adventné obdobie a Silvester bez požiaru

29.11.2022

S príchodom adventného obdobia pribúdajú na našich rodinných domoch a v ich interiéri veľké množstvo okrasných svetiel, sviečok, stromčekov, adventných vencov, ozdôb a podobne. S nesprávnym používaním a manipuláciou s takýmito ozdobami stúpa aj riziko vzniku požiaru.

Veľmi často sa stáva, že ozdobovanie si nechávame na poslednú chvíľu a preto nevenujeme dostatočnú pozornosť stavu ozdôb, predovšetkým elektrickým častiam. Väčšina z nás ich pred rokom natlačila do krabice a tento rok bez kontroly zavesila na stromček či strechu. Avšak pri zlom uskladnení môže prísť k poškodeniu elektrických častí, ktoré môžu spôsobiť skrat a následný požiar. S cieľom minimalizovať vznik požiaru Vám odporúčame nasledovné:

 • na stromčekoch a všetkých ozdobách používajte iba certifikované osvetlenie,
 • prečítajte si a rešpektujte pokyny na používanie od výrobcu a predajcu osvetlenia,
 • vyvarujte sa neodborným zásahom do kabeláže svietidiel,
 • pred opätovným použitím svietidiel skontrolujte či nie je poškodená kabeláž,
 • svietidlá uskladňujte tak, aby neprišlo k poškodeniu elektrických častí,
 • nepoužívajte poškodené osvetlenie,
 • pri odchode z domu odpojte osvetlenie zo zdroja elektrickej energie,
 • neponechávajte sviečky bez dozoru a na horľavých podložkách,
 • neponechávajte bez dozoru zapálené sviečky na adventných vencoch,
 • pred odchodom z domu bezpečne uhaste všetky sviečky.

Koniec roka sa spája s bujarými oslavami, ktorými vítame nový rok. Súčasťou týchto osláv je často aj alkohol a zábavná pyrotechnika. Najväčší problém, ktorý každoročne spôsobuje veľké množstvo požiarov a devastačných poranení je ten, že zábavná pyrotechnika sa kombinuje s alkoholom. Avšak o nič menej za týmto problémom nezaostáva ani nedbalosť dospelých osôb, ale aj detí.  S cieľom minimalizovať vznik požiaru Vám odporúčame nasledovné:

 • pred použitím zábavnej pyrotechniky si dôkladne prečítajte návod na používanie a dodržiavajte ho,
 • nezapaľujte pyrotechniku v interiéri, na balkónoch ani v blízkosti horľavých materiálov,
 • neponechávajte deti bez dozoru pri používaní zábavnej pyrotechniky či otvoreného ohňa,
 • nikdy nezapaľujte nevybuchnutú pyrotechniku,
 • nevhadzujte pyrotechniku do sklených fliaš, nádob a podobne - výbuchom a následným roztrieštením črepín do okolia môže prísť k zraneniu.

Čo robiť v prípade požiaru?

 • v prípade požiaru predovšetkým chráňte svoje zdravie, život a až potom majetok,
 • ak vznikne požiar bez zbytočného odkladu ho ohláste na telefóne číslo 150 alebo 112,
 • nikdy nehaste elektrické zariadenia pod napätím vodou,
 • ak nie je vo vašich silách požiar uhasiť, utečte do bezpečia a ak je to možné zatvorte na miestnosti všetky dvere.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant