Prvá pomoc

31.01.2020

Zásady prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale tým že ju neposkytnú vôbec.

Dozviete sa tu ako podať prvú pomoc pri krvácaní, popáleninách, zástave srdca, zlomenine a pri náhlej mozgovej príhode.


Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna!

Každý človek, ktorý je v núdzi potrebuje pomoc iných ľudí. Naučte sa, ako postupovať, ak sa v takejto situácií ocitnete. 

Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Prvá pomoc je súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať. 

Záchranca musí vedieť:

 • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života,
 • zistiť príznaky úrazu, ochorenia,
 • poskytnúť prvú pomoc,
 • privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.
Medzi život ohrozujúce stavy patria: 

zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.

Poskytnutie prvej pomoci:

Prvý kontakt s postihnutou osobou

Po zistení nehody a overení si, že nehrozí nebezpečenstvo pre záchrancu, treba zistiť, čo sa postihnutému stalo. Vyšetrenie postihnutého pozostáva z dvoch častí

 • Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania

- zisťujeme či postihnutá osoba je pri vedomí a odpovedá na naše otázky, či dýcha normálne a potom skontrolujeme či nemá zranenia, ktoré by spôsobili veľké vonkajšie krvácanie

Vidím, cítim, počujem

- či osoba dýcha zistíme tak, že priložíme ucho k ústam postihnutej osoby (cítime a počujeme či dýcha) a očami sledujeme či sa zdvíha hrudník

 • Odhalenie príznakov, ktoré neohrozujú bezprostredne život postihnutého, ale mohli by spôsobiť komplikácie

- otázkami sa snažíme zistiť ako sa postihnutá osoba cíti a ktorá časť tela ju bolí
- pri vyšetrovaní si na jednotlivých častiach teľa všímame


Pri podozrení na poranenie krku a chrbtice s osobou nehýbeme!!!

Hlava a krk: skontrolujte vlasatú časť hlavy na krvácanie a deformity, uši a nos na výtok, ústa na zvratky, potravu. Hlavou nehýbať!
Oči: zrenice zúžené, rozšírené. Nerovnako široké zrenice svedčia o vážnom stave!
Hrudník: hľadajte rany, cudzie telesá.
Brucho: hľadajte rany, výhrez orgánov, cudzie telesá.
Končatiny: skontrolujte horné a dolné končatiny na deformity, rany, krvácanie. Porovnávajte obe strany!
Chrbtica a chrbát: pri podozrení na úraz chrbtice skúste citlivosť a silu končatín. Nechajte si stisnúť ruky postihnutým, tlačiť nohami proti vašej ruke!
Varovné známky: používajú sa ako náramok, prívesok, varovná identifikačná karta a upozorňujú na ochorenie nositeľa. Môžu obsahovať telefónne číslo, meno lekára, názov ochorenia. Neberte ich postihnutému! 

Prvá pomoc pri srdcovej zástave

Infarkt je veľmi častou príhodou a vyžaduje veľmi rýchlu pomoc.

Príznaky:

 • Postihnutá osoba pociťuje nepríjemný tlak, zvieranie, pálenie, neprerušovanú bolesť v strede hrudníka
 • Šírenie bolesti od ramena, krku, dolnej čeľuste alebo do hornej končatiny; slabosť, závrat, potenie, pocit na vracanie, pocit nedostatku vzduchu
 • Príznaky sa zvyknú kombinovať naraz aj postupn

Podanie prvej pomoci:

 • Začíname konať, ak príznaky trvajú viac ako 5 - 10 minút bez prerušenia.
 • Postihnutého uložíme do pohodlnej polohy - posediačky s podloženými nohami pokrčenými v kolenách, uvoľníme odev okolo krku a pása, v miestnosti vyvetráme.
 • Ak je k dispozícii, podáme zasiahnutej osobe jednu tabletku Anopyrinu, Acylpyrinu alebo Aspirinu 400 mg.
 • Neodkladne privoláme záchrannú zdravotnú službu alebo vyhľadáme pohotovosť.
Pri náhlej strate vedomia sa treba pripraviť na kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR)!
KPR - 30 stlačení a 2 vdychy 

 • Postihnutého uložíme na tvrdú a rovnú podložku.
 • V prípade dospelého oživovanie začneme 30 stlačeniami hrudníka do 5 - 6 cm hĺbky, v strede hrudníka hranou dlane, potom nasledujú 2 záchranné vdychy tak, aby sme videli nadvihnutie hrudníka.
 • Postup opakujeme, pričom hrudník stláčame rýchlosťou 100-krát za jednu minútu. Zisťovanie prítomnosti vedomia a dýchania a záklon hlavy je potrebné vopred nacvičiť!
 • U detí od 1 mesiaca veku do puberty resuscitáciu začíname 5 záchrannými vdychmi a potom pokračujeme ako u dospelých 30 stlačeniami hrudníka a 2 záchrannými vdychmi.

Prvá pomoc pri krvácaní

Pri rezných ranách 

 • Krvácanie z reznej rany zastavíme tlakom v rane (obväzom, čistou látkou, rukou).
 • Pri veľkej rane tlačíme k sebe okraje rany.
 • Ranu si môže tlačiť sám postihnutý, aby pomohol pri ošetrovaní.
 • Ak je zranená končatina, zdvihneme ju a držíme nad úrovňou srdca.
 • Priložíme tlakový obväz na ranu.
 • Ak krvácanie neprestáva, priložíme ešte jeden obväz a silnejšie dotiahneme.
 • Kontrolujeme obväz, prekrvenie koncovej časti končatiny, vedomie a dýchanie.
 • V prípade potreby pristúpime k protišokovým opatreniam.
 • Pri väčšej rane je potrebné odborné ošetrenie.

Tržné rany

Tržné rany môžu byť spôsobené strojom, pásom, pazúrom zvierat alebo ostatným drôtom. Tržné rany krvácajú nevýrazne a sú často infikované

 • Umyjeme si ruky a okolie rany.
 • Ranu prikryjeme obväzom alebo čistou látkou.
 • Pri veľkom krvácaní ošetríme ako krvácanie, vrátane protišokových opatrení a vyhľadaní odborného ošetrenia.
 • Odporúča sa očkovanie proti tetanu aj pri menších ranách.

Bodné rany

Bodné rany sú zapríčinené prepichnutím kože ostrým predmetom ako klinec, ihla, vidly, rohy, nôž a podobne. Pri tomto type poranenia je prítomné viac vnútorné ako vonkajšie krvácanie, hrozí aj možnosť infekcie, pri masívnejšej rane aj šok.

 • Pokúsime sa nájsť v rane cudzie telesá, ktoré však nevyťahujeme!
 • Cudzie teleso obložíme obväzmi a ranu prikryjeme.
 • Ak krváca rana okolo cudzieho telesa, tlačíme okraje rany smerom k cudziemu telesu.
 • Pristúpime k protišokovým opatreniam a dopravíme postihnutého na odborné vyšetrenie alebo privoláme záchrannú službu.
 • Skontrolujeme vedomie a dýchanie.
 • V prípade bodných rán konzultujeme očkovanie proti tetanu. 

Strelné poranenia

Strelné rany spôsobujú projektily, rana pri vstupe môže byť menšia (vstrel) a väčšia pri výstupe (výstrel) z tela, krvácanie môže byť vonkajšie aj vnútorné. 

 • U postreleného zastavujeme veľké vonkajšie krvácanie.
 • Postreleného uložíme do pohodlnej polohy na podložku tak, aby sa s ním nemuselo hýbať.
 • Ak je postihnutá končatina, nadvihneme ju a držíme nad úrovňou srdca, uvoľníme odev okolo krku, hrudníka a pása.
 • Pristúpime aj k protišokovým opatreniam.
 • Kontrolujeme obväz, vedomie, dýchanie a privoláme záchrannú službu a políciu.
 • Nepodávame nič jesť ani piť! 

Prvá pomoc pri popáleninách

K popáleninám najčastejšie dochádza pri styku kože s horúcimi parami, tekutinami či telesami. 

Prejavy:

 • Okamžite sa dostaví bolesť, v priebehu desiatok sekúnd začervenanie kože, prípadne sa objavia pľuzgiere (o niekoľko minút). Pri popálenine väčšej ako niekoľko dlaní je pravdepodobný nástup šoku.

Životunebezpečné môžu byť popáleniny:

 1. u detí, ak sú väčšie ako plocha 2 dlaní,
 2. u dospelého, ak sú väčšie ako plocha 5 dlaní.
 • Postihnuté miesto okamžite chladíme studenou vodovodnou vodou 20 minút. Čím skôr po začatí chladenia treba dať dole prstene a prívesky!
 • Horiaci odev uhasíme, priškvarené časti odevu nestrhávame!
 • Keď prestane bolesť, prikryjeme miesto potravinárskou fóliou, obväzom, čistou tkaninou alebo mikroténovým vreckom.
 • Ak treba, poskytneme zasiahnutej osobe protišokové opatrenia a zariadime prevoz na definitívne ošetrenie

Prvá pomoc pri zlomeninách

K zlomeninám dochádza po náhlom pohybe, páde, údere či kopnutí. Zlomeninu väčšinou len predpokladáme pri bolestivom poranení kostí končatín a rebier. 

Prejavy:

Postihnutý pociťuje bolesť v mieste zlomeniny, jeho pohyb je sťažený alebo nemožný. Deformácia a opuch nebývajú vždy prítomné, podkožný krvný výron sa môže objaviť až po niekoľkých hodinách.

 1. Pri zavretej zlomenine je koža nad zlomeninou neporušená.
 2. Pri otvorenej zlomenine vidieť porušenie kože, pred znehybnením priložíme sterilný obväz na ranu a v prípade krvácanie tlačíme okraje rany k sebe.

Prvá pomoc:

 • Vytvorenie opory na poranenej končatine podložením rúk pod a nad miestom zlomeniny.
 • Znehybnenie tak, aby bol znehybnený jeden kĺb pod aj nad zlomeninou!!!!
 • Horná končatina: Zlomenú hornú končatinu dáme buď do závesu z trojcípej šatky alebo znehybníme priamo v rukáve odevu. Zlomenina kľúčnej kosti sa ošetruje ako zlomenina hornej končatiny.
 • Dolná končatina: Pri zlomenine dolnej končatiny priložíme zdravú končatinu k postihnutej tak, aby sme s postihnutou nehýbali a priviažeme. Pri veľkej deformácii možno využiť rôzne druhy obloženia na znehybnenie (vankúš, deku, noviny).

Pri prvej pomoci nedokážeme rozlíšiť pomliaždenie svalu, vyvrtnutie, vykĺbenie a zlomeninu, ale príznaky sú rovnaké a prvá pomoc tiež!

Prvá pomoc pri náhlej mozgovej príhode

Nedokrvenie mozgu nebolí, spôsobuje len oslabenie časti tela!

Prejavy:

 • Najtypickejšími príznakmi mozgovej príhody je náhla slabosť alebo necitlivosť časti tváre, ramena, ruky, nohy alebo jednej časti tela.
 • Postihnutý môže trpieť aj poruchou reči, sťaženým rozprávaním alebo neschopnosťou rozumieť hovorenému slovu.
 • Časté býva aj skalenie zraku, strata videnia na jednom oku ako aj nevysvetliteľné závraty, nestabilita, náhle pády.
 • Prejavom mozgovej porážky môžu byť aj náhle bolesti hlavy či strata kontroly nad močením a stolicou.

Prvá pomoc:

 • V prvom rade kontrolujeme vedomie a dýchanie (ak treba, poskytneme kardiopulmonálnu resuscitáciu).
 • Pri poruche vedomia zasiahnutú osobu uložíme na bok ochrnutou stranou nadol, uvoľníme nepostihnutú končatinu.
 • Ak je postihnutý pri vedomí, uložíme ho do pololežiacej polohy s podloženou hlavou, prípadne uvoľníme zubnú protézu, zvyšky potravy.
 • Pri postihnutí očných svalov privrieme viečko, zabránime tak vysychaniu rohovky.
 • Zavoláme záchrannú zdravotnú službu a medzitým kontrolujeme stavvedomia, dýchania.

Nepodávame tekutiny!!!