Vykurovacie obdobie a odporúčania hasičov

22.11.2021

S nástupom zimných mesiacov začína vykurovacie obdobie, ktoré so sebou prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. So začiatkom vykurovacieho obdobia stúpa počet výjazdov k požiarom, ktoré vznikajú od vykurovacieho telesa. 

Veľmi často sa stáva, že príprava na toto obdobie bola zanedbaná a vzniku požiaru sa dalo predísť. Najčastejšie vzniká požiar z nasledovných dôvodov:

 • nesprávne a neodborne inštalované spotrebiče,
 • zanedbaná kontrola komína,
 • nevyčistenie komína,
 • používaním nevhodného paliva - usádzajú sa sadze,
 • nedodržanie bezpečných vzdialeností od horľavých materiálov a konštrukcií
 • z nedbalosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami, so žeravým popolom.

S cieľom minimalizovať vznik požiaru Vám hasiči odporúčajú:

 • pred zahájením vykurovacej sezóny si nechajte skontrolovať a vyčistiť komín osobou s odbornou spôsobilosťou,
 • na kúrenie používajte správne palivo určené výrobcom - nespaľujte domáci odpad, plasty a iné horľavé látky,
 • vykurovacie telesá inštalujte podľa podmienok, ktoré stanovuje výrobca,
 • neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacieho telesa horľavé materiály,
 • neponechávajte vykurovacie teleso bez dozoru - pred odchodom bezpečne uhaste,
 • na rozkúrenie nepoužívajte horľavé kvapaliny - benzín, lieh a pod.,
 • Popol umiestňujte do nehorľavých nádob.

Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie najmenej v lehotách uvedených vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z.:

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za o štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá, o šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, o dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za o dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá, o šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu. Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.

Čo robiť v prípade požiaru?

 • V prípade požiaru predovšetkým chráňte svoje zdravie, život a až potom majetok
 • Ak vznikne požiar bez zbytočného odkladu ho ohláste na telefóne číslo 150 alebo 112
 • Nikdy nehaste požiar komína vodou! Vysoká teplota v komíne spolu s rýchlym vývojom pary môže spôsobiť popraskanie alebo deštrukciu komínového telesa. K haseniu je možné použiť piesok, ktorý je vhadzovaný cez dvierka k vymetaniu komínového telesa alebo priamo zo strechy telesom dymovodu.

Autor článku: Ing. Miloš Rapant